A linszter.com weboldal használatának feltételei

A weboldal (A "weboldal") használata előtt tanulmányozza alaposan a weboldal használatának feltételeit. A weboldal jelen használati feltételei (A "Használati feltételek") szolgálnak alapul A weboldal Eléréséhez és használatához. A weboldalt csak akkor használhatja, ha egyetért az alábbi feltételekkel. Ha nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg és ne használja a weboldalt. A weboldal elérésével és megnyitásával Ön, illetve az Ön által képviselt szervezet ("Ön" vagy az "Ön szerevezete") kötelezi magát, hogy betartja a használati feltételeket.

A Felhasználó jogosultsága

A weboldalt a Linszter nyújtja, és csak az irányadó jog alapján nagykorú és cselekvőképes személyek és jogalanyok számára áll rendelkezésre. A feltételeknek meg nem felelő személyek és szervezetek részére a weboldal használata nem megengedett.

A használati feltételek hatálya

E használati feltételek a weboldal és a weboldalon rendelkezésre álló valamennyi alkalmazás, szoftver és szolgáltatás (együttesen: "Szolgáltatások") Felhasználó általi használatára vonatkoznak a külön megállapodás tárgyát képező szolgáltatások kivételével. Külön feltételek vagy megállapodások vonatkozhatnak a Felhasználónak a weboldalon nyújtott egyes szolgáltatások és egyéb cikkek felhasználására ("Szolgáltatási szerződés(ek)"). Minden ilyen szolgáltatási szerződés a vonatkozó szolgáltatást kíséri, vagy pedig a vonatkozó szolgáltatással együtt, illetve az ahhoz kapcsolódó hivatkozásokon át jelenik meg.

Módosítások

A Linszter bármikor felülvizsgálhatja és frissítheti e használati feltételeket. Ha a Felhasználó a használati feltételek bármely változása után tovább használja a weboldalt, az a változások elfogadását jelenti. A weboldal bármely vonatkozása a Linszter szabad belátása szerint, értesítés nélkül megváltoztatható, kiegészíthető, törölhető vagy frissíthető. A Linszter szabad belátása szerint megváltoztathatja a weboldalon keresztül nyújtott termékek és szolgáltatások díját, illetve az ingyenesekre díjat vethet ki. A Linszter bármikor, szabad belátása szerint jogosult a nyújtott termékek és szolgáltatások tekintetében általános gyakorlat vagy korlátozás megállapítására vagy módosítására.

Adatvédelmi nyilatkozat

A Linszter adatvédelmi szabályzata vonatkozik a Felhasználótól vagy Felhasználóról a weboldalon gyűjtött vagy általa megadott információkra. Minden olyan magánszemély tekintetében, akinek személyes adatait a Felhasználó a Linszter-nek megadja, a Felhasználó kijelenti, hogy megkapott minden szükséges hozzájárulást az olyan személyes adatok feldolgozásához, amelyeket a Felhasználó által használt szolgáltatások és a Linszter adatvédelmi szabályzata igényelnek, beleértve az ilyen adatoknak Csehországba vagy más olyan országokba történő továbbítását, amelyek joga nem biztosítja a személyes adatok olyan szintű védelmét, mint a Felhasználó származási országának joga.

Adatvédelmi nyilatkozat

Licenc és tulajdonjog

A weboldalhoz és tartalmához ("Tartalom") fűződő valamennyi szellemi tulajdonjog ("Szellemi tulajdon") kizárólag a Linszter, leányvállalatai vagy harmadik személyek tulajdona. A tartalom szerzői és egyéb jogi oltalmat élvez Csehországban és más országokban is.

A weboldal használatára vonatkozó korlátozások

Az e használati feltételekben lefektetett egyéb korlátozások mellett a felhasználó tudomásul veszi a következőket:

a) nem másítja meg a weboldalon keresztül továbbított eredetét,
b) nem helyez el a weboldalon téves vagy félrevezető információkat,
c) nem használ, illetve nem ér el weboldalon keresztül rendelkezésre álló szolgáltatásokat, információkat, alkalmazásokat vagy szoftvert a Linszter által kifejezetten nem engedélyezett módon,
d)nem visz vagy nem tölt fel a weboldalra vírusokat, trójai falovakat, programférgeket, időbombákat vagy más olyan programozási eljárást, aminek célja bármely rendszer, a weboldal vagy az információk megrongálása, zavarása, lehallgatása vagy eltulajdonítása, vagy ami sérti más személyek (alább definiált) szellemi tulajdonjogait,
e) a weboldal egyes területei csak a Linszter-ügyfelek számára elérhetőek,
f) nem használhatja vagy érheti el a weboldalt vagy a Linszter-rendszereket vagy -szolgáltatásokat olyan módon, ami a Linszter kizárólagos megítélése szerint
hátrányosan befolyásolja a Linszter-rendszerek, -szolgáltatások vagy a weboldal teljesítményét és működését, vagy zavarja a Linszter-rendszerek, -szolgáltatások vagy a weboldal arra felhatalmazott személyek általi elérését,
g) a Linszter kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem használhat keretet vagy keretezési technikákat a tartalom, az információk bármely részének vagy vonatkozásának elkülönítésére.

Felelősségkorlátozás

A jogszabály által megengedett mértékig és a Linszter kártérítési felelősségének egyébként történő megállapítása esetén a Linszter csak a tényleges kárért felel. A jogszabályok által megengedett mértékben a Linszter, licencadói, szállítói vagy a weboldalon említett harmadik személyek semmi esetre nem vonhatók felelősségre azon alkalomszerű, közvetett, büntetés jellegű, szankció jellegű vagy következményszerű károkért, elmaradt haszonért vagy a weboldal, a Linszter-rendszerek, az információk, a termékek, a szolgáltatások vagy a tartalom felhasználásából vagy a felhasználásra való képtelenségből eredő adatvesztésből vagy üzemszünetből eredő károkért, függetlenül attól, hogy a Linszter-t tájékoztatták-e az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről. A jogszabályban megengedett mértékig a felhasználó számára e használati feltételekben biztosított jogorvoslatok kizárólagosak, és csak a használati feltételekben kifejezetten előírt jogorvoslatokra korlátozódnak.

Az exportkorlátozásokat tartalmazó jogszabályoknak való megfelelés

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalt szigorúan az alkalmazandó összes jogszabállyal, határozattal és szabályzattal összhangban és olyan módon használhatja, hogy az a Linszter kizárólagos megítélése szerint ne tüntesse fel kedvezőtlen színben a Linszter jó hírnevét, és nem tesz olyasmit, aminek következtében a Linszter a rá vonatkozó jogszabályokat, határozatokat és szabályzatokat megsértené.

A Linszter és a weboldal székhelye a Csehország. A Csehország és egyes más országok ellenőrzik a termékek és szolgáltatások kivitelét. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy betart minden ilyen vonatkozó korlátozást, és nem exportál vagy reexportál tartalmat (beleértve a szoftvereket vagy szolgáltatásokat) olyan országokba vagy személyeknek, akiknek az tilos a Csehroszág joga vagy más alkalmazandó exportkorlátozó jogszabályok vagy határozatok értelmében. Ha a Felhasználó eléri és letölti a tartalmat (beleértve a szoftvert vagy szolgáltatásokat) vagy az információt, kijelenti, hogy nem tartózkodik olyan országban, amelybe az ilyen kivitel tilos, illetve nem olyan személy vagy jogalany, akinek számára az ilyen kivitel tilos. Kizárólag a Felhasználó felel a Felhasználó országának jogszabályai és a tartalom (beleértve a szoftvereket és a szolgáltatások) importjára, exportjára és reexportjára vonatkozó jogszabályok betartásáért.

Általános rendelkezések

A Felhasználó nem engedményezheti a használati feltételeket, a használati feltételek alapján fennálló érdekeltségeit, jogait vagy kötelezettségeit. Ha e megállapodás bármely rendelkezését bármely, joghatósággal rendelkező illetékes bíróság érvénytelennek találja, az ilyen rendelkezés érvénytelensége nem érinti a megállapodás fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét, amelyek teljes egészében hatályban maradnak és érvényesíthetők. A használati feltételek bármely feltételéről történő lemondás nem jelenti az ilyen feltételről vagy más feltételről való folyamatos lemondást.

Teljes megállapodás

A felhasználó és a Linszter között létrejött, külön licenc-, szolgáltatási vagy más írásbeli megállapodásban, vagy a Linszter-nek a felhasználóra vonatkozó díjszabási és szolgáltatási útmutatójában vagy a Linszter díjtáblázatában szereplő kifejezett előírások kivételével ezek a használati feltételek képezik a felhasználó és a Linszter közötti teljes megállapodást a weboldal és a Linszter-rendszerek, valamint az azokon található minden szoftver vagy szolgáltatás, információ és tartalom használata vonatkozásában, és hatálytalanítanak a használati feltételek tárgyára vonatkozó minden tárgyalást, értesítést, megbeszélést és megállapodást.

Ügyfélszolgálat

A weboldallal kapcsolatos kérdéseket vagy észrevételeket a Linszter ügyfélszolgálatához lehet benyújtani.

Adatvédelmi nyilatkozat | Felhasználási feltételek | Altalános szerződési feltételek
Minden jog fentartva © Linszter, 2006 - 2023