Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Linszter s.r.o, IČ 05164346, DIČ CZ05164346, se sídlem Znojemská 1110, 691 23 Pohořelice, zapsaná zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 93902 vedená u Krajského soudu v Brně jako prodávající (dále jen „Linszter“ nebo „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s firmou Linszter nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy, obdrží Kupující přes email. Kupující s tímto souhlasí.

2. Kupní smlouva

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozované firmou Linszter:

a) vyplněním formuláře na stránce Košík a kliknutím na tlačítko pro odeslání objednávky

b) zasláním údajů objednávky pomocí dostupných kontaktů

V případě, že Kupujícím je spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

3. Platba za zboží

Linszter akceptuje následující platební podmínky:

a) platba předem bankovním převodem

b) platba dobírkou přepravci při převzetí

c) platba přes online peněženku Paypal

Linszter si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

Linszter může u specifických objednávek po Kupujícím požadovat zálohu. V případě výpovědi kupní smlouvy ze strany Kupujícího je záloha použita na pokrytí škod způsobené firmě Linszter.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví firmy Linszter, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

4. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu linszter.com jsou vždy aktuální a platné ceny.

Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které mohou být uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku či později a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi firmou Linszter a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby. Firma Linszter v takovém případě Kupujícího o této skutečnosti informuje.

Linszter si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

5. Dodací podmínky

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému firma Linszter nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků a poškození zboží) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

6. Reklamace

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem firmy Linszter a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení.

(více na Reklamační řád)

7. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi firmou Linszter a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, firma Linszter doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakty na firmu Linszter pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 12.7.2017 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí.

Zásady ochrany osobních údajů | Podmínky použití | Všeobecné obchodní podmínky
Všechna práva vyhrazena © Linszter, 2006 - 2021