Podmínky použití

Před používáním těchto webových stránek (dále jen "webové stránky") si prosím pozorně přečtěte tyto podmínky použití webových stránek. Tyto podmínky použití webových stránek (dále jen "podmínky použití") upravují váš přístup k těmto webovým stránkám a jejich používání. Webové stránky jsou vám k dispozici k použití pouze v případě, že s těmito podmínkami použití souhlasíte. Nesouhlasíte-li se všemi těmito podmínkami použití, nenavštěvujte tyto webové stránky ani je nepoužívejte. Přístupem k těmto webovým stránkám či jejich používáním dáváte na vědomí, že se vy či subjekt, který jste oprávněni zastupovat, zavazujete těmito podmínkami použití řídit.

Oprávnění uživatele

Webové stránky jsou poskytnuty společností Linszter a jsou dostupné pouze entitám nebo osobám, které jsou plnoleté a které mohou uzavírat právně závazné smlouvy podle platných zákonů. Pokud tuto podmínku nesplňujete, nemáte oprávnění používat webové stránky.

Rozsah podmínek použití

Tyto podmínky použití řídí vaše používání webových stránek a všech aplikací, softwaru a služeb (souhrnně "služby") dostupných na webových stránkách, kromě případů, kdy tyto služby podléhají samostatné smlouvě. Specifické smluvní podmínky nebo smlouvy mohou platit pro použití jistých služeb a dalších položek, které vám jsou poskytnuty prostřednictvím webových stránek ("servisní smlouva(s)"). Všechny takové servisní smlouvy doprovázejí všechny příslušné služby nebo jsou uvedeny v souvislosti s nebo prostřednictvím hypertextového odkazu souvisejícího s příslušnými službami.

Změny

Společnost Linszter může tyto podmínky použití kdykoliv revidovat a aktualizovat. Vaše trvalé použití webových stránek po jakýchkoliv změnách těchto podmínek použití znamená, že tyto změny přijímáte. Jakýkoliv aspekt webových stránek může být změněn, doplněn, odstraněn nebo aktualizován bez upozornění podle výhradního uvážení společnosti Linszter. Společnost Linszter může rovněž změnit nebo uvalit poplatky na produkty a služby poskytované prostřednictvím webových stránek kdykoliv podle svého vlastního uvážení. Společnost Linszter může rovněž kdykoliv vytvořit nebo změnit obecné postupy a omezení, týkající se produktů a služeb podle svého výhradního uvážení.

Ochrana skourkomí

Zásady ochrany osobních údajů řídí použití informací shromážděných od vás nebo Vámi poskytnutých na webových stránkách. S ohledem na jakéhokoliv jednotlivce, jehož osobní informace jsou Vámi poskytnuty společnosti Linszter, stvrzujete společnosti Linszter, že jste získali veškerý potřebný souhlas pro zpracování těchto osobních údajů předpokládaných službami Vámi používanými a pravidly Linszter pro ochranu soukromí, včetně přenosu těchto dat do jiných zemí, jejíchž zákony nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany pro osobní údaje jako zákony země původu takového jednotlivce.

Zásady ochrany osobních údajů

Licence a vlastnictví

Veškerá práva na duševní vlastnictví ("duševní vlastnictví") spojená s webovými stránkami a jejich příslušným obsahem a informacemi ("obsah") jsou výhradním vlastnictvím společnosti Linszter, jejích dceřiných společností nebo třetích stran. Obsah je chráněn autorským právem nebo jinými zákony v ČR nebo jiných zemích.

Omezení použití webových stránek

Kromě jiných omezení uvedených v těchto podmínkách použití souhlasíte s tím, že:

a) nebudete maskovat původ informací přenášených prostřednictvím webových stránek.
b) nebudete na webové stránky umísťovat falešné nebo zavádějící informace.
c) nebudete používat ani zpřístupňovat žádné služby, informace, aplikace nebo software dostupný prostřednictvím webových stránek způsobem, který není výslovně povolen společností Linszter.
d) nebudete zadávat nebo nahrávat pomocí webových stránek žádné informace, které obsahují viry, trojské koně, červy, časované bomby nebo jiné počítačové programové rutiny, jejichž cílem je poškození, narušení, odposlouchávání nebo zabavení vlastnictví některého systému, webových stránek, služeb, obsahu nebo informací nebo které narušují práva na duševní vlastnictví (definovaného níže) jiných.
e) některé oblasti webových stránek jsou omezeny pro zákazníky Linszter.
f) nesmíte používat nebo zpřístupňovat webové stránky nebo systémy společnosti Linszter žádným způsobem, který by podle přiměřeného úsudku Linszter nepříznivě ovlivnil výkonnost nebo funkci systémů Linszter, služeb nebo webových stránek nebo by narušil schopnost oprávněných stran přistupovat k systémům Linszter, službám nebo webovým stránkám.
g) nesmíte umísťovat do rámců nebo používat rámovací technologie pro uzavření části nebo aspektu obsahu nebo informací bez předchozího výslovného svolení společnosti Linszter.

Omezení odpovědnosti

V rozsahu povoleném platným zákonem a v rozsahu, ve kterém je společnost Linszter jinak shledána odpovědnou za některé škody, Linszter je odpovědná pouze za skutečné škody. V rozsahu povoleném zákonem nebudou společnost Linszter, její dceřiné společnosti, poskytovatelé licencí, dodavatelé nebo třetí strany uvedené na webových stránkách v žádném případě odpovědné za žádné náhodné, nepřímé, příkladné, trestní nebo následné škody, ztrátu zisku nebo škody vzniklé v důsledku ztráty dat nebo přerušení obchodu, vzniklé v důsledku užívání nebo neschopnosti užívat webové stránky, systémy Linszter, informace, služby nebo obsah, ať už na základě záruky, smlouvy, přečinu, trestného činu nebo jiné právní teorie, nebo bez ohledu na to, že by Linszter o možnosti těchto škod věděla. V rozsahu povoleném zákonem náhrady uvedené pro vás v těchto podmínkách použití jsou výhradní a omezené na ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto podmínkách použití.

Shoda se zákonem na kontrolu vývozu

Souhlasíte s tím, že budete používat webové stránky v přísné shodě se všemi platnými zákony, pravidly a předpisy, a to způsobem, který podle výhradního uvážení společnosti Linszter negativně neodráží dobrou pověst nebo reputaci Linszter, a že nepodniknete žádnou akci, která by způsobila, že Linszter by porušila některé zákony, pravidla a předpisy, které pro Linszter platí.

Linszter a webové stránky jsou umístěny v ČR. ČR a jisté další jurisdikce kontrolují vývoz produktů a informací. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechna tato platná omezení a nebudete vyvážet nebo reexportovat obsah (včetně softwaru nebo služeb) do zemí nebo osobám, kterým to je zakázáno podle zákonů ČR nebo jiných platných zákonů nebo předpisů na kontrolu vývozu. Pokud přestupujete k obsahu nebo informacím a stahujete je (včetně softwaru anebo služeb), stvrzujete, že nejste v zemi, kam je takový export zakázán nebo že nejste osoba nebo entita, pro kterou je tento vývoz zakázán. Jste výhradně odpovědní za dodržování zákonů své místní jurisdikce a všech dalších platných zákonů souvisejících s vývozem a dovozem nebo reexportem obsahu (včetně softwaru nebo služeb).

Obecné

Nesmíte převádět tyto podmínky použití nebo žádné ze svých podílů, práv nebo závazků podle těchto podmínek použití. Pokud některé ustanovení těchto podmínek použití bude shledáno neplatným některým soudem s kompetentní jurisdikcí, neplatnost tohoto ustanovení nijak neovlivní platnost zbývajících ustanovení těchto podmínek použití, které tak zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Jakékoliv odvolání těchto jakýkoliv podmínek použití nesmí být vykládáno jako další nebo trvalé odvolání těchto podmínek použití nebo jiných podmínek použití.

Úplná smlouva

Kromě toho, jak je výslovně uvedeno v samostatné smlouvě o poskytování licence, služby nebo jiné písemné smlouvě mezi Vámi a společností Linszter nebo v průvodci sazbami a službami Linszter nebo tarifu Linszter, tvoří tyto podmínky použití celou smlouvu mezi Vámi a Linszter s ohledem na použití webových stránek, systémů Linszter a jakéhokoliv softwaru nebo služeb, informací a obsahu zde obsažených a nahrazuje všechna jednání, komunikaci, rozhovory a smlouvy týkající se předmětu této smlouvy.

Zákaznické služby

Otázky nebo připomínky týkající se webových stránek mohou být předány zákaznickým službám společnosti Linszter.

Zásady ochrany osobních údajů | Podmínky použití | Všeobecné obchodní podmínky
Všechna práva vyhrazena © Linszter, 2006 - 2021